Polityka bezpieczeństwa – Autokonto

Polityka bezpieczeństwa Autokonto

Polityka bezpieczeństwa AuZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) uprzejmie informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Autokonto sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-361) przy ulicy Mściwoja 9/5 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000858635, posiadająca REGON: 38697724700000, NIP: 5862359351, kapitał zakładowy 500 000 zł, (dalej: ,,Autokonto”).
 2. Z Inspektorem ochrony danych w Autokonto można się skontaktować pod adresem e-mail: biuro@autokonto.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. w celu wykonania umowy świadczenia usług prowadzenia Konta, zgodnie z zaakceptowanym przez Pana/Panią Regulaminem Autokonto.
  b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Autokonto, w tym obowiązków podatkowych oraz rachunkowych,
  c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji i w zakresie wynikającym z uzasadnionych interesów Autokonto, za które to interesy uznajemy obronę przed roszczeniami,
 4. W celu wykonania umowy świadczenia usług prowadzenia Konta, Autokonto może przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
  a) imię i nazwisko,
  b) adres e-mail,
 5. Do odbiorców Pani/Pana danych osobowych zaliczają lub mogą zaliczać się pracownicy i współpracownicy Autokonto, dostawcy usług zapewniających wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych i komunikacyjnych, banki, podmioty świadczące usługi płatnicze, dostawcy usług rachunkowych, pocztowych i kurierskich oraz archiwizacji, podmioty świadczące pomoc prawną, inni profesjonalni doradcy, sądy i inne organy wymiaru sprawiedliwości oraz organy administracji publicznej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji wskazanych w ust. 3 celów przetwarzania, tj. łącznie (do końca najdłuższego z tych okresów): okres oczekiwania na zawarcie umowy świadczenia usług prowadzenia Konta, a w przypadku jej zawarcia – okres niezbędny do jej wykonywania, okres wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Autokonto (w tym okres wymaganego przechowywania dokumentacji), okres możliwego dochodzenia i obrony przed roszczeniami, wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń, chyba że przepisy prawa (np. RODO, z zakresu rachunkowości i podatków) będą zobowiązywać Autokonto do dłuższego przetwarzania tych danych
 7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, a także – z uwzględnieniem ograniczeń uregulowanych przepisami prawa (w tym RODO) – do żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Autokonto narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych (w szczególności RODO).
 9. Podanie i umożliwienie Autokonto przetwarzania Pani/Pana danych jest przede wszystkim wymogiem umownym – warunkiem zawarcia oraz należytego wykonania zawartej z Panią/Panem umowy świadczenia usług prowadzenia Konta.